GYNAFACT®

GYNAFACT®

Kategori: GnRH Analoğu

Ürün Grubu: Hayvan Sağlığı

Hayvan Türü: İnek, kısrak, tavşan

Ticari Takdim Şekli: 5 ml ve 20 ml’lik Tip 1 renksiz cam flakonlar, gri bromobutil tıpa ile ve yeşil flip off kapak ile kapatılarak, karton kutu içinde 20 ml’lik flakon 1 adet ve 5 ml’lik flakon 10 adet olacak şekilde satışa sunulmuştur.

Etkin Madde: Berrak, renksiz, steril bir çözelti olup her ml’de 0,004 mg busereline eşdeğer buserelin asetat ve antimikrobiyal koruyucu olarak 20 mg benzil alkol içerir.

Açıklama

GYNAFACT Enjeksiyonluk Çözelti, berrak, renksiz, steril bir çözelti olup her ml’de 0,004 mg busereline eşdeğer buserelin asetat ve antimikrobiyal koruyucu olarak 20 mg benzil alkol içerir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

GYNAFACT Enjeksiyonluk Çözelti inek, kısrak ve tavşanlarda ovaryum kökenli çeşitli fertilite bozukluklarının önlenmesi ve gebelik oranlarının iyileştirilmesi amacıyla aşağıdaki alanlarda kullanılır:

İneklerde:

– Foliküler kistlerin (Nemfomani belirtileri olan ya da olmayan) tedavisi

– Gerçek anöstrus

– Gecikmiş ovülasyon

– Doğumdan sonraki siklusun erken ​​başlatılması

– Östrusun bir PGF2α analoğu ile senkronizasyonunun ardından, suni tohumlama prosedürlerinde gebelik oranının iyileştirilmesi

– Gebelik oranının iyileştirilmesi

Kısraklarda:

– Foliküler kistlerin (Nemfomani belirtileri olan ya da olmayan) tedavisi

– Ovülasyon ile tohumlamayı daha yakın senkronize etmek için ovülasyon indüksiyonu

– Gebelik oranının iyileştirilmesi

Tavşanlarda:

– Doğal ya da suni tohumlama uygulanan hayvanlarda gebelik oranının iyileştirilmesi

– Doğumdan sonraki tohumlama için ovülasyon indüksiyonu

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

GYNAFACT Enjeksiyonluk Çözelti, tercihen kas içi (i.m.) enjeksiyon yoluyla uygulanır ancak deri altı (s.c.) veya ven içi (i.v.) yolla da kullanılabilir. Hayvan başına doz; ineklerde 10 ila 20 µg buserelin, kısraklarda 20 ila 40 µg buserelin ve tavşanlarda 0.8 µg buserelindir.

 

TÜRLER / ENDİKASYON

Pratik Doz

Farmakolojik Doz
GYNAFACT E.Ç. (ml)

BUSERELİN (µg)

İNEK

Foliküler kistlerin (Nemfomani belirtileri olan ya da olmayan) tedavisi:

İneklerde foliküler kistlerin tedavisinde, kistleri elle tespit etmek gerekli değildir. GYNAFACT Enjeksiyonluk Çözelti uygulanmasından yaklaşık 8 gün sonra kistik veya normal ovaryumda bir korpus luteum açıkça belirlenebilir. Aynı zamanda luteinizasyon ve kistin kaybolması görülebilir. Tedavi cevabı 10 ila 14 gün sonra rektal muayene ile kontrol edilmelidir. Eğer korpus luteum oluşmamışsa veya yeni oluşmuş kistler fark edilirse tedavi tekrarlanmalıdır. Tedaviden sonraki ilk östrus (ortalama olarak GYNAFACT Enjeksiyonluk Çözelti uygulanmasından 20 gün sonra) süresince suni tohumlama veya aşım yapılabilir.

5 ml 20 µg

Gerçek anöstrus:

İneğin gerçek anöstrusta olduğunun belirlenmesi için, 11 gün arayla iki rektal muayene yapılmalıdır. Alternatif olarak sütte progesteron tayini için 11 gün arayla iki süt örneği alınabilir. Tedaviden 8 ila 22 gün sonra östrus görülmelidir. Bu aşamada östrus görülmüyorsa bir kez daha rektal muayene yapılmalıdır. Ovaryum üzerinde palpe edilebilen oluşumlar yoksa, tedavi tekrarlanmalıdır. Ancak korpus luteum palpe ediliyorsa, PGF2α veya analoğu uygulanarak hayvanın 2-3 gün sonra östrus göstermesi sağlanır.

5 ml 20 µg

Gecikmiş Ovülasyon:

Gecikmiş ovülasyon, suni tohumlama veya aşım zamanında veya 6-8 saat öncesine kadar tedavi edilebilir. Genellikle tedaviden 24 saat sonra ovülasyon gerçekleşir.

2.5 ml 10 µg
Doğumdan sonraki siklusun erken başlatılması: 5 ml 20 µg

Östrusun bir PGF2α analoğu ile senkronizasyonundan sonra, suni tohumlama prosedürlerinde gebelik oranının iyileştirilmesi:

GYNAFACT Enjeksiyonluk Çözelti, 10 günlük östrus senkronizasyonu ve suni tohumlama programının (GnRH/Prostaglandin/GnRH) bir parçası olarak kullanıldığında gebelik oranının artışı ve buzağılama ile gebe kalma arasındaki sürenin kısaltılması sağlanabilir.
Aşağıdaki protokol uygulanabilir:
0. günde, 2.5 ml GYNAFACT Enjeksiyonluk Çözelti uygulanır.
7. günde, luteolitik dozda Prostaglandin enjeksiyonu yapılır.
9. günde (prostaglandin uygulamasından 54-56 saat sonra), ikinci 2.5 ml GYNAFACT Enjeksiyonluk Çözelti uygulaması yapılır.
10.günde (prostaglandin uygulamasından 72 saat sonra), suni tohumlama yapılır.

2.5 ml 10 µg

Gebelik Oranının İyileştirilmesi:

GYNAFACT Enjeksiyonluk Çözelti’ nin suni tohumlama sırasında veya 8 saat öncesine kadar uygulanması; suni tohumlama sonrası ovülasyonun doğru zamanda gerçekleşmesine yardımcı olur.
Suni tohumlamadan sonraki 11. veya 12. günde yapılan tek enjeksiyonla, luteolizin ve sonuçta embriyonik ölümün engellenmesi yoluyla da gebelik oranının iyileştirilmesi sağlanabilir.

2.5 ml 10 µg
KISRAK
Foliküler kistlerin (Nemfomani belirtileri olan ya da olmayan) tedavisi: 10 ml 40 µg

Ovülasyon ile tohumlamayı daha yakın senkronize etmek için ovülasyon indüksiyonu:

GYNAFACT Enjeksiyonluk Çözelti, folikülün en yüksek boyutlarına ulaştığı ilk günde uygulanmalıdır. Bu dönem daha önceki klinik geçmişe ve rektal muayenelere göre saptanabilir. Uygulamanın en iyi zamanı aşımdan 6 saat öncedir. Aynı gün içinde sabah GYNAFACT enjeksiyonu ve öğleden sonra aşım veya öğleden sonra GYNAFACT enjeksiyonu ve akşam aşım yapılarak uygun zaman sağlanabilir. Kısrak hala kızgınlıkta ise ertesi sabah yeniden aşım yaptırılabilir. Uygulamadan 24 saat sonra ovülasyon meydana gelmediyse enjeksiyon tekrarlanmalıdır.

10 ml 40 µg
Gebelik oranının iyileştirilmesi 10 ml 40 µg
TAVŞAN

Gebelik oranının iyileştirilmesi

Tohumlama veya aşım zamanında, deri altı (s.c.) yolla uygulanır.

0.2 ml 0.8 µg

Doğumdan sonraki tohumlama için ovülasyon indüksiyonu

Doğumdan 24 saat sonra, deri altı (s.c.) yolla uygulanır. Tohumlama enjeksiyondan hemen sonra yapılmalıdır.

0.2 ml 0.8 µg

Çok sayıda hayvanı tedavi ederken kapağın çok fazla delinmesini önlemek için uygun bir çekme iğnesi veya otomatik dozaj şırıngası kullanılmalıdır.