Akıllı Tarım Nedir?

Akıllı Tarım Nedir?

Akıllı Tarım Nedir?

Akıllı Tarım Nedir?

Dünyada değişen trendler sonucunda tarım ve hayvancılık da etkilenmektedir. Günümüzde artan nüfus ve beraberinde çoğalan taleplerin karşılık bulabilmesi için bu alanlarda çalışmaların hız kazanması gerekir. Akıllı tarım çalışmaları da bu ihtiyaçları karşılamak, tarımda verimliliği artırmak amacıyla ortaya çıkmış bir kavramdır. Dünya kaynakları hızla tükenmeye başlamışken hem mevcut kaynakların korunması hem de tarımda sürdürülebilirlik için çalışmalar hız kazanmıştır. Gelecek için durumun öneminin farkında olan ülkelerde, akıllı tarım uygulamaları planlanma kapsamındadır. Artan dünya nüfusunun beslenme sorununu önlemek için yapılan çalışmalar, 2050 yılına kadar tarım faaliyetlerinin %70 oranında artırılması gerektiğini işaret eder. (1)

Akıllı Tarım Nedir?

Tarımsal üretim, dış etkenlere bağlı bir faaliyet olduğundan hava durumu, tohum kalitesi, toprak gibi birçok etken üretim oranını etkiler. Bu durum da tarımı, yıllar boyu riskli ve belirsiz bir konuma yerleştirmiştir. Fakat dünya nüfusunun tarıma ihtiyacı azalmamakta aksine artmaktadır. Bu nedenle tarım faaliyetlerini stabil konuma getirmek için çalışmalar yapılmaktadır. Günümüzde teknolojinin tarımsal faaliyetlerle bir araya gelmesi bu belirsizliklerin en aza indirgenerek, verimli, sürdürülebilir ‘akıllı tarım’ kavramını ortaya çıkmıştır. Bu sayede gözlemlenebilir, kaliteli, düşük maliyetli ve her geçen gün bir adım daha ileriye giden tarım faaliyetlerine imkan sağlanmıştır.

Tarım, ülkeler için yalnızca beslenme alanında katkı sağlamaz. Aynı zamanda hammadde kaynağı, milli gelir alanı oluşturma, istihdam sunma, dengeli bir ekonomik dağılım imkanlarını da beraberinde getirir. Bir ülkenin ekonomik planlamasında asla göz ardı edilmemesi gereken dallarından biridir. Bu nedenle gelişmiş ülkeler, endüstriyel gelişmelerin yanı sıra tarım sektörüne de yatırımlarını ihmal etmemiştir. Endüstri 4.0 ile meydana gelen gelişmeler, Tarım 4.0 dönüşümüne de ortam sağlamıştır. Tarımda bilgisayar kullanımı, yazılım destekleri, teknolojik tarım aletleri, insansız araçlar ve yapay zeka uygulamaları ile akıllı tarım dönemi başlamıştır. Bu dönemle birlikte 2017 yılında insan iş gücü olmadan tamamen makineler ile ekilip yetiştirilen tarım mahsulü ilk kez hasat edilmiştir. (1)

Akıllı Tarım Yaklaşımı Nasıl Ortaya Çıktı?

Sanayi devrimiyle birlikte makineleşme örnekleri tarımda da görülür. 17.yüzyılda İngiltere’nin dörtlü ekim sistemi, 19.yüzyıl başlarında ekim makinelerinin piyasaya sürülmesi tarıma farklı yaklaşımlar kazandırmıştır. Tarımda mekanik gelişmeler 2. Dünya Savaşı sonrasında biçerdöver ve hasat toplama makinelerinin icadı ile devam etmiştir. (2) İnsanoğlu başlıca beslenme kaynaklarından biri olan tarımı ileriye taşımak için tarih boyunca çalışmalarını sürdürmüştür. 1990’lı yıllarla birlikte bilgisayarlar, tarım sektörüne girmeye başlamıştır. Böylece makineleşme ile birlikte teknolojiden de faydalanılmıştır. Günümüzde bu teknolojik gelişmeler çok daha çeşitlenmiş ve akıllı tarım kavramını ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda 19. yüzyılda tarımsal faaliyetler üzerindeki bilimsel araştırmalara başlanmıştır. Tüm bu gelişmeler, Tarım 4.0’ı beraberinde getirmiştir.

Akıllı Tarım Neyi Amaçlıyor?

Tarımın başlıca hedefi beslenme zincirine katkıda bulunmaktır. Dolayısıyla akıllı tarımın ana amacı bu beslenme zincirine katkıyı en verimli hale getirmektir. Sürdürebilir ve ölçülebilir tarım imkanı için teknolojiden destek alınmalıdır. Tarım faaliyetleri, dışarıdan etkiye açık olduğundan çıktıları belirsizdir. Bu belirsizlik sektör için olumsuz bir durum yaratır. Akıllı tarımın amacı, bu belirsizliği minimuma indirmek, verimi maksimum düzeye çıkarmak, kaliteli hasat elde etmek ve bu süreçten tasarruf sağlamaktır.

Tarımda uygulanan yanlış yöntemler nedeniyle gıda israfı meydana gelir. Akıllı tarım uygulamaları ile bu israf önlenebilir. Hem zamanı hem de imkanları en doğru şekilde kullanmak amaçlanır. Aynı zamanda ürün kalitesi arttırılarak tüketiciye de yarar sağlanır. Tarımda stratejik planlama olanağı sunarak gelişmeyi sürekli hale getirir. Akıllı tarım, takip edilebilir, öngörülebilir ve ekonomik tarımsal faaliyetler sunan teknolojiler bütünü kapsar.

 

Akıllı Tarım Nedir?

Akıllı Tarım Çiftçilere Ne Tür Fırsatlar Sunuyor?

Akıllı tarım, çiftçiler için birçok avantaj sağlar. Diğer tarım metotlarından farklı ve avantajlı olmasının sebepleri şu şekilde sıralanabilir: (3)

 • Hasattan maksimum verim sağlanır.
 • Gübre ve ilaçlama gibi masraflar azalır.
 • Ürün kalitesinde artış gözlemlenir.
 • Çevreye duyarlı tarım icra edilir.
 • Kullanılan bilgi sistemleri sayesinde detaylı kayıtlar elde edilir.
 • Anlık veriler ile gerçekçi maliyet hesaplama imkanı sunar.
 • Dönemsel yoğunluğa sahip olan bu sektörde hasadın korunması ve takibinin kolayca yapılmasını sağlar.
 • Klasik tarımda müdahale etmesi zor etkenleri ortadan kaldırma olanağı sunar ve farklı tarım faaliyetleri ortaya koyar. (Örneğin; topraksız tarım)

Yaygın Akıllı Tarım Uygulamaları Nelerdir?

Tarımda verimliliği esas alan akıllı tarım uygulamaları hem tarlada hem de tarım alanı dışında görülür. Yalnızca üretim sürecinde değil öncesindeki hazırlık aşamalarında ve sonrasındaki takip adımlarında da akıllı tarım uygulamalarından faydalanılır. Bu akıllı tarım uygulamaları birçok üretici tarafından kullanılır.

Üreticilerin sıkça kullandığı akıllı tarım uygulamalarının bazıları: (4)

 • Sensörler yardımıyla hava tahmini yapılması ve toprağın durumu hakkında bilgi toplanmasıdır. Böylece en doğru sulama veya ilaçlama zamanı tespit edilir.
 • Su tasarrufu sağlamak amacıyla tasarlanan akıllı sulama sistemleridir. Gün geçtikçe gelişen bu sistemler günümüzde çiftçinin telefonundan sulama kontrolü yapabileceği seviyededir.
 • Uydu teknolojileri ile tarlaya ait veriler elde etmektir. Arazi verimliliği, hasar tespiti ve öngörü oluşturulmasında bu veriler oldukça yarar sağlar.
 • Tarladan maksimum fayda sağlamak için geliştirilen, farklı konular özelinde hazırlanmış akıllı tarım uygulamalarıdır. Bu uygulamalar ile üretici bilimsel yönlendirmeler edinir. Ekimin nasıl olması gerektiği, toprağın anlık durumu, sulama vakitleri, kullanılacak gübre türleri, arazide bölgeler arası değişim ve uygulama farklılıkları gibi birçok konuda yol gösterici uygulamalar bulunur.
 • İnsansız hava araçları sayesinde ekim, ilaçlama, gübreleme ve görüntüleme işlemleri kolaylıkla yapılır.

 

Akıllı Tarım Nedir?

Akıllı Tarım Uygulaması Örnekleri

Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen akıllı tarım uygulamalarının birçoğu teşvik kapsamındadır. Bakanlık onayıyla ilerleyen ve desteklenen akıllı tarım uygulama örnekleri mevcuttur.

Çiftlik Danışmanlık Sistemi Projesi

Avrupa Birliği’nden destek alınan bu projede amaç çiftçiler arası iletişimin artırılması, çevre hakkında daha fazla bilgi edinilmesi, tarımsal faaliyet süreçleri hakkında daha detaylı bilgi verilmesi, gıda güvenliğini sağlanması, standartlara uygun üretim yapılması gibi pek çok konuda çiftçilere danışmanlık hizmeti vermektir. (5) Bu kapsamda çalışmalar devam etmekte ve belirli illerde uygulamaya yönelik eğitimler düzenlenmiştir. (6)

Buğday Hasadında Dane Kayıplarının İzlenmesi ve Takibine Yönelik Sistemin Geliştirilmesi

GPS sistemi sayesinde işlenen verilerin analizlerin elde edilmesi ve elde edilen veriler ile kayıpların azaltılması hedeflenir. Biçerdöverde yer alan sensörler, arazideki dane kayıplarını bölgesel olarak tespit eder. İnternet tabanlı bu sistem ile veriler bir merkezde toplanır. Böylece istatiksel veriler ortaya çıkar ve bu sonuçlara göre yorumlamalar yapılabilir. (7) Bu projenin devamında ‘Bulut Tabanlı Verim Görüntüleme, Haritalama ve Takip Sisteminin (Ülkemizde Kullanılan Biçerdöverler için) Geliştirilmesi Projesi’ yürütülmeye başlanmıştır. (8)

Hektaş ve Akıllı Tarım

Uzun yıllardır tarım sektöründe varlığını sürdüren Hektaş, tarımının gelişimine yönelik ürünleri ile hizmet verir. Akıllı tarımın öncüsü olmayı kendine ilke edinerek, çiftçinin ve tarımsal faaliyetlerin gelişimine katkılar sunar. Siz de zamanın gerisinde kalmamak ve akıllı tarım uygulamalarından faydalanmak isterseniz, Hektaş hizmetleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kaynakça

 1. https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/arastirma-raporlari/akilli-tarim.pdf
 2. https://www.ankaratb.org.tr/lib_upload/148_Tar%C4%B1mda%20Makinele%C5%9Fme_11_09_2014.pdf
 3. https://www.tkteknoloji.com.tr/medya-merkezi/blog/akilli-tarim/
 4. https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/191492/mod_resource/content/1/SSO%20HAFTA14.pdf
 5. https://www.avrupa.info.tr/tr/proje/turkiyede-bir-ciftlik-danismanlik-sistemi-kurulmasina-yonelik-teknik-destek-projesi-7861
 6. https://www.tarbigem.com.tr/tarim-ve-orman-bakanligi-ciftlik-danismanlik-sistemi-bolgesel-egitimi-duzenliyor
 7. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/118813
 8. https://arastirma.tarimorman.gov.tr/koyunculuk/Menu/76/Tarim-4-0
 9. http://www.tarmakbir.org/haberler/atp/atprapor.pdf
 10. http://www.akillitarim.org/tr/#